Thiết bị đo lưu lượng Rosemount

Hàng Rosemount stock kho HPQ 2016:

3051TG5A2B21AB4E5M5 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG4A2B21AB4I1Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051CD3A73A1AB4I1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3144P D1A1I1Q4 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A02A1AH2B1DF www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051CD2A02A1AH2B1DF Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD2A02A1AH2B3M5 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
2051CG2A22A1AB4M5DF (-12 – 0 kPa) HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
248H A I1 N 0 NS Q4 (248HAI1N0NS-Q4) www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
644-RANAC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3144P-D1A1E5C4Q4XA HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3144P-D1A1E5C4Q4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
1199WHF59-DFFWJGDC000 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
0065D21F0110D0160T46E1Q8 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3095MFCCS020N040032CA1J I1GQ4Q8 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051S2TG1A2E11A1AQ4 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
2110 1 0A NA HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3144D1I1B4M5F5Q5 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3144PD1A1I1B4M5F5QS Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
CD5A02A1ASJE8M5Q4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051CD5A02A1A S5 E8M5Q4 0~3000KPA www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
0301RC32B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
0078G11C30N160E1 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
0078D11C30N160E1 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3144P D1A1K1B4M5F5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
1151- DP3S22M4B104 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051CD2A02A1AH2B1M5Q4 0~1.5KPA www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
1151DP4S52B1DF(0-8kPa) Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~8KPA HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1151DP4S52B1DF(0~10kPa) www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
1151DP3S22M4B3(0-6kPa) HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A02A1AH2B3M5 0~6KPA www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
1151DP3S22B3 M4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD2A02A1AH2B3M5 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
2051CG2A22A1AB4M5DF HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CG4A22A1KI1L4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CG4A22A1KB4I1M6Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG4A2B21BS5B4I1M5 Q4 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051CG4A02A1KI1S5 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
644HAI1XAS1 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051S2TG1A2E11A1AQ4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
2110 1 0A NA Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
1151DP3E12B1 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A02A1AH2B1 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051L4AA0TC21ABM5F1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TA5A2B2TBM5K5Q4 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051TA5A2B21BM5K5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
1199WPC20SSCW30LA00 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1199MPC15SSCW30LA00 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
1199DDC56DPFWJGDA00 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
1199DDC56DPFWJGDA00 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
248 HANAU 2NS www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG3A2C21AM5 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051CD3A02A1AM6S5 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
305RC52B11B4 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
248 HANANONSC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
1199DDC56DPFWJGDA00 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
1199DDC56DPFWJGDA00 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
DP5E22C-B1 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
“3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4
0306RT22AA11 Đại lý cảm biến Rosemount” Cảm biến Rosemount, đo áp suất
211011ANA HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
8732EST2A1N0M4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2088G2S22A1M5B4Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
644HAE5M5S3 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
248HANAU2NS HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
211011ANA www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
211011ANA HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051CD1A22A1AM5B4 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
248 HANAN0NS Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa) HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa) www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051TG5A2B21AB4E5M5 0~68900 KPA www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051TG4A2B21AB4I1Q4 0~10340 KPA Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3144PD1A1I1Q4 0~150 ℃ HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD3A83A1AB4I1Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051CD3A73A1AB4I1Q4 0~100KPA Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051CD2A02A1AM5I5S5Q4 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
0305RC52B11B4 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051CG5A02A1AM5I1S5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
0305RC22B11B4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
644RAI5C4Q4 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
644RANAQ4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2090PG1S22A1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
G3S22A2S1M5CRQ4Q8 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
2088G3S22A2S1M5Q4Q8 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051TG4A2B21AKDM5 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
644 RANAC4Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG4A2B21AKDM5 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
2051CD2A22A1BM50408 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar) www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3144PD1A1K5B4M5Q Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
“3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5
0306RT22BA11SG HPQ Vietnam” hotline: 0938.371.389.
3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
“2051CD3A22A1AS1M5Q4
1199WDA93JFFW71DA00 HPQ Vietnam” Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
“2051CD3A22A1AS1M5Q4
1199WDJ59AFFW71DA00 www.hpqtech.com” Mail:truc@hpqtech.com
“3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8
0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount” hotline: 0938.371.389.
475HP1ENA9GMT HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
475HP1EK LUGMT www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
211010ANA HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
475HP1EK LUGMT www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
248HANAU2NS HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
0065G31J0135D0225F64R07I1 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
211010ANA Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia) HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
248HANAU2NS (0- 1200) www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3144PD1A1E5B4M5 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG3A2B21AB4E5M5 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051TG1A2B21AB4E5M5 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A22A1AB4E5M5 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051CD1A22A1AB4E5M5 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD3A22A1AB4E5M5 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051L3AGOMD21AAM5EM1 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051TA1A2B21AB4M5I1/1199WDC59JFFWG1DA00BE HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
0078N15NOON020 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
FS846-DS1J1K5/F2: 846 I/P Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
FS67CFSR-237 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
8800DF060SA3N1D1E5M5 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051CD0A02A1AM5B3H2L4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A22A1AM5B4DFQ4 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CG1A22A1AM5B4DFQ4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CG2A23A1AM5B4DFQ4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG1A2B31AB4M5Q4 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3051TG2A2B21AB4M5Q4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051TG3A2B21AB4M5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051TG4A2B21AB4M5Q4 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CA4A02A1KM6I1HJP1P 8C3Q4QBA0135 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051TG3A2B21KB4I1M6P1P8Q4Q8S1A0135 Đại lý cảm biến Rosemount Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051TG4A2B21KB411M6P1P8 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
Q4Q8S1A0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, đo áp suất
3051S1TG4A2B11A1KB4D1I1 www.hpqtech.com Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
M5P1Q4Q8QTA0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CD4A02A1KM6I1HJP1P8Q4Q8A0135 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD4A22A1KS2M6B4I1P1P8Q4Q8A0135 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, đo áp suất
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam Thiết bị đo lưu lượng Rosemount
3144PD6A1I1M5CAQ4XA www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
0065N31J0180N0655I1XA Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3144PD6A1I1M5CAQ4TXA HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
0065N31J0100N0655I1XA www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, đo áp suất


[fbcomments]