Thiết bị đo áp suất Rosemount

Hàng Rosemount stock kho HPQ 2016:

3051TG5A2B21AB4E5M5 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG4A2B21AB4I1Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD3A73A1AB4I1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3144P D1A1I1Q4 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CD2A02A1AH2B1DF www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD2A02A1AH2B1DF Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD2A02A1AH2B3M5 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2051CG2A22A1AB4M5DF (-12 – 0 kPa) HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
248H A I1 N 0 NS Q4 (248HAI1N0NS-Q4) www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
644-RANAC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3144P-D1A1E5C4Q4XA HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3144P-D1A1E5C4Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
1199WHF59-DFFWJGDC000 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
0065D21F0110D0160T46E1Q8 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3095MFCCS020N040032CA1J I1GQ4Q8 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051S2TG1A2E11A1AQ4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
2110 1 0A NA HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3144D1I1B4M5F5Q5 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3144PD1A1I1B4M5F5QS Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
CD5A02A1ASJE8M5Q4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD5A02A1A S5 E8M5Q4 0~3000KPA www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
0301RC32B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
0078G11C30N160E1 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
0078D11C30N160E1 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3144P D1A1K1B4M5F5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
1151- DP3S22M4B104 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CD2A02A1AH2B1M5Q4 0~1.5KPA www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1151DP4S52B1DF(0-8kPa) Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~8KPA HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
1151DP4S52B1DF(0~10kPa) www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1151DP3S22M4B3(0-6kPa) HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD2A02A1AH2B3M5 0~6KPA www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
1151DP3S22B3 M4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051CD2A02A1AH2B3M5 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
2051CG2A22A1AB4M5DF HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CG4A22A1KI1L4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CG4A22A1KB4I1M6Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051TG4A2B21BS5B4I1M5 Q4 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051CG4A02A1KI1S5 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
644HAI1XAS1 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051S2TG1A2E11A1AQ4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
2110 1 0A NA Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
1151DP3E12B1 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD2A02A1AH2B1 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051L4AA0TC21ABM5F1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051TA5A2B2TBM5K5Q4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TA5A2B21BM5K5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
1199WPC20SSCW30LA00 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
1199MPC15SSCW30LA00 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
1199DDC56DPFWJGDA00 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
1199DDC56DPFWJGDA00 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
248 HANAU 2NS www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051TG3A2C21AM5 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CD3A02A1AM6S5 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
305RC52B11B4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
248 HANANONSC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
1151DP4S22B2M4I1S2Q4 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
1199DDC56DPFWJGDA00 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1199DDC56DPFWJGDA00 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
DP5E22C-B1 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
“3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4
0306RT22AA11 Đại lý cảm biến Rosemount” hotline: 0938.371.389.
211011ANA HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
8732EST2A1N0M4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
2088G2S22A1M5B4Q4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
644HAE5M5S3 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
248HANAU2NS HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
211011ANA www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
211011ANA HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD1A22A1AM5B4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
248 HANAN0NS Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa) HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa) www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051TG5A2B21AB4E5M5 0~68900 KPA www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG4A2B21AB4I1Q4 0~10340 KPA Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3144PD1A1I1Q4 0~150 ℃ HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051CD3A83A1AB4I1Q4 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051CD3A73A1AB4I1Q4 0~100KPA Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD2A02A1AM5I5S5Q4 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
0305RC52B11B4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051CG5A02A1AM5I1S5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
0305RC22B11B4 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
644RAI5C4Q4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
644RANAQ4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2090PG1S22A1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
G3S22A2S1M5CRQ4Q8 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
2088G3S22A2S1M5Q4Q8 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG4A2B21AKDM5 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
644 RANAC4Q4 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051TG4A2B21AKDM5 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
2051CD2A22A1BM50408 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar) www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3144PD1A1K5B4M5Q Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3144PD1A1K5B4M5Q4 PT100 0~75℃ HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
“3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5
0306RT22BA11SG HPQ Vietnam” Mail:truc@hpqtech.com
3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
“2051CD3A22A1AS1M5Q4
1199WDA93JFFW71DA00 HPQ Vietnam” Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
“2051CD3A22A1AS1M5Q4
1199WDJ59AFFW71DA00 www.hpqtech.com” Mail:truc@hpqtech.com
“3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8
0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount” hotline: 0938.371.389.
475HP1ENA9GMT HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
475HP1EK LUGMT www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
211010ANA HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
475HP1EK LUGMT www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
00275-0096-0001 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
248HANAU2NS HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
0065G31J0135D0225F64R07I1 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
211010ANA Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia) HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
248HANAU2NS (0- 1200) www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3144PD1A1E5B4M5 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051TG3A2B21AB4E5M5 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG1A2B21AB4E5M5 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CD2A22A1AB4E5M5 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051CD1A22A1AB4E5M5 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CD3A22A1AB4E5M5 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051L3AGOMD21AAM5EM1 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051TA1A2B21AB4M5I1/1199WDC59JFFWG1DA00BE HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
0078N15NOON020 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
FS846-DS1J1K5/F2: 846 I/P Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
FS67CFSR-237 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
8800DF060SA3N1D1E5M5 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
3051CD0A02A1AM5B3H2L4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
3051CD2A22A1AM5B4DFQ4 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CG1A22A1AM5B4DFQ4 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051CG2A23A1AM5B4DFQ4 Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
3051TG1A2B31AB4M5Q4 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051TG2A2B21AB4M5Q4 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051TG3A2B21AB4M5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051TG4A2B21AB4M5Q4 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3051CA4A02A1KM6I1HJP1P 8C3Q4QBA0135 www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
3051TG3A2B21KB4I1M6P1P8Q4Q8S1A0135 Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
3051TG4A2B21KB411M6P1P8 www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com
Q4Q8S1A0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount hotline: 0938.371.389.
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051S1TG4A2B11A1KB4D1I1 www.hpqtech.com Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
M5P1Q4Q8QTA0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount Mail:truc@hpqtech.com
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam hotline: 0938.371.389.
3051CD4A02A1KM6I1HJP1P8Q4Q8A0135 www.hpqtech.com Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3051CD4A22A1KS2M6B4I1P1P8Q4Q8A0135 Đại lý cảm biến Rosemount Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
1199WDB65AFFWG4DA00 HPQ Vietnam Mail:truc@hpqtech.com
3144PD6A1I1M5CAQ4XA www.hpqtech.com hotline: 0938.371.389.
0065N31J0180N0655I1XA Đại lý cảm biến Rosemount Đại lý Rosemount tại Việt Nam
3144PD6A1I1M5CAQ4TXA HPQ Vietnam Cảm biến Rosemount, sensor Rosemount
0065N31J0100N0655I1XA www.hpqtech.com Mail:truc@hpqtech.com


[fbcomments]